آمار عمومی - sepehr

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
22 ساعت و 40 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
100 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
35 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 3 posts (3%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 1 posts (1%)
  8 am
 • 5 posts (5%)
  9 am
 • 22 posts (23%)
  10 am
 • 5 posts (5%)
  11 am
 • 11 posts (11%)
  12 pm
 • 8 posts (8%)
  1 pm
 • 2 posts (2%)
  2 pm
 • 4 posts (4%)
  3 pm
 • 8 posts (8%)
  4 pm
 • 2 posts (2%)
  5 pm
 • 7 posts (7%)
  6 pm
 • 5 posts (5%)
  7 pm
 • 9 posts (9%)
  8 pm
 • 2 posts (2%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 2 posts (2%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

ایتریوم چیست؟
40 posts of the member's 100 posts (40.00%)
40
ماینینگ ایتریوم
29 posts of the member's 100 posts (29.00%)
29
خرید و فروش ایتریوم
5 posts of the member's 100 posts (5.00%)
5
قراردادهای هوشمند
4 posts of the member's 100 posts (4.00%)
4
برنامه نویسی ایتریوم
4 posts of the member's 100 posts (4.00%)
4
تحلیل قیمت ایتریوم
4 posts of the member's 100 posts (4.00%)
4
مسائل عمومی فروم
4 posts of the member's 100 posts (4.00%)
4
همایشهای ایتریوم
3 posts of the member's 100 posts (3.00%)
3
تجهیزات ماینینگ
2 posts of the member's 100 posts (2.00%)
2
اخبار ایتریوم
1 posts of the member's 100 posts (1.00%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

تحلیل قیمت ایتریوم
4 posts of the board's 6 posts (66.67%)
66.67%
ایتریوم چیست؟
40 posts of the board's 63 posts (63.49%)
63.49%
همایشهای ایتریوم
3 posts of the board's 6 posts (50.00%)
50.00%
ماینینگ ایتریوم
29 posts of the board's 62 posts (46.77%)
46.77%
خرید و فروش ایتریوم
5 posts of the board's 14 posts (35.71%)
35.71%
قراردادهای هوشمند
4 posts of the board's 16 posts (25.00%)
25.00%
برنامه نویسی ایتریوم
4 posts of the board's 23 posts (17.39%)
17.39%
اخبار ایتریوم
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
تجهیزات ماینینگ
2 posts of the board's 16 posts (12.50%)
12.50%
مسائل عمومی فروم
4 posts of the board's 260 posts (1.54%)
1.54%