آمار عمومی - fns4565

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
1 ساعت و 6 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
8 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 1 posts (13%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 1 posts (13%)
  11 am
 • 1 posts (13%)
  12 pm
 • 3 posts (38%)
  1 pm
 • 2 posts (25%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
4 posts of the member's 8 posts (50.00%)
4
اخبار ایتریوم
1 posts of the member's 8 posts (12.50%)
1
قراردادهای هوشمند
1 posts of the member's 8 posts (12.50%)
1
برنامه نویسی ایتریوم
1 posts of the member's 8 posts (12.50%)
1
تحلیل قیمت ایتریوم
1 posts of the member's 8 posts (12.50%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

تحلیل قیمت ایتریوم
1 posts of the board's 6 posts (16.67%)
16.67%
اخبار ایتریوم
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
قراردادهای هوشمند
1 posts of the board's 16 posts (6.25%)
6.25%
برنامه نویسی ایتریوم
1 posts of the board's 23 posts (4.35%)
4.35%
مسائل عمومی فروم
4 posts of the board's 260 posts (1.54%)
1.54%