آمار عمومی - lemonn

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
1 ساعت و 36 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
37 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
36 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 4 posts (11%)
  12 pm
 • 1 posts (3%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 9 posts (24%)
  7 pm
 • 11 posts (30%)
  8 pm
 • 2 posts (5%)
  9 pm
 • 3 posts (8%)
  10 pm
 • 7 posts (19%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
29 posts of the member's 37 posts (78.38%)
29
برنامه نویسی ایتریوم
8 posts of the member's 37 posts (21.62%)
8

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

برنامه نویسی ایتریوم
8 posts of the board's 19 posts (42.11%)
42.11%
مسائل عمومی فروم
29 posts of the board's 243 posts (11.93%)
11.93%