آمار عمومی - lemonn

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
1 ساعت و 48 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
43 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
42 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 4 posts (9%)
  12 pm
 • 1 posts (2%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 9 posts (21%)
  7 pm
 • 14 posts (33%)
  8 pm
 • 2 posts (5%)
  9 pm
 • 3 posts (7%)
  10 pm
 • 10 posts (23%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
29 posts of the member's 43 posts (67.44%)
29
برنامه نویسی ایتریوم
11 posts of the member's 43 posts (25.58%)
11
قراردادهای هوشمند
3 posts of the member's 43 posts (6.98%)
3

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

برنامه نویسی ایتریوم
11 posts of the board's 23 posts (47.83%)
47.83%
قراردادهای هوشمند
3 posts of the board's 16 posts (18.75%)
18.75%
مسائل عمومی فروم
29 posts of the board's 260 posts (11.15%)
11.15%