آمار عمومی - omid

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
9 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
2 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
0 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 2 posts (100%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

خرید و فروش ایتریوم
1 posts of the member's 2 posts (50.00%)
1
ایتریوم چیست؟
1 posts of the member's 2 posts (50.00%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

خرید و فروش ایتریوم
1 posts of the board's 14 posts (7.14%)
7.14%
ایتریوم چیست؟
1 posts of the board's 63 posts (1.59%)
1.59%