آمار عمومی - jadid

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
5 ساعت و 57 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
73 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
73 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 10 posts (14%)
  1 pm
 • 6 posts (8%)
  2 pm
 • 18 posts (25%)
  3 pm
 • 22 posts (30%)
  4 pm
 • 8 posts (11%)
  5 pm
 • 5 posts (7%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 4 posts (5%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
73 posts of the member's 73 posts (100.00%)
73

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مسائل عمومی فروم
73 posts of the board's 257 posts (28.40%)
28.40%