آمار عمومی - xani98

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
57 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
19 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
18 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 3 posts (16%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 1 posts (5%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 3 posts (16%)
  5 pm
 • 6 posts (32%)
  6 pm
 • 4 posts (21%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 1 posts (5%)
  9 pm
 • 1 posts (5%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
8 posts of the member's 19 posts (42.11%)
8
ایتریوم چیست؟
3 posts of the member's 19 posts (15.79%)
3
ماینینگ ایتریوم
2 posts of the member's 19 posts (10.53%)
2
خرید و فروش ایتریوم
2 posts of the member's 19 posts (10.53%)
2
قراردادهای هوشمند
2 posts of the member's 19 posts (10.53%)
2
تجهیزات ماینینگ
1 posts of the member's 19 posts (5.26%)
1
خرید و فروش تجهیزات ماینینگ
1 posts of the member's 19 posts (5.26%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

خرید و فروش تجهیزات ماینینگ
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
خرید و فروش ایتریوم
2 posts of the board's 14 posts (14.29%)
14.29%
قراردادهای هوشمند
2 posts of the board's 16 posts (12.50%)
12.50%
تجهیزات ماینینگ
1 posts of the board's 16 posts (6.25%)
6.25%
ایتریوم چیست؟
3 posts of the board's 63 posts (4.76%)
4.76%
ماینینگ ایتریوم
2 posts of the board's 62 posts (3.23%)
3.23%
مسائل عمومی فروم
8 posts of the board's 258 posts (3.10%)
3.10%