آمار عمومی - xani98

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
56 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
18 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
17 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 3 posts (17%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 1 posts (6%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 3 posts (17%)
  5 pm
 • 6 posts (33%)
  6 pm
 • 3 posts (17%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 1 posts (6%)
  9 pm
 • 1 posts (6%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
7 posts of the member's 18 posts (38.89%)
7
ایتریوم چیست؟
3 posts of the member's 18 posts (16.67%)
3
ماینینگ ایتریوم
2 posts of the member's 18 posts (11.11%)
2
خرید و فروش ایتریوم
2 posts of the member's 18 posts (11.11%)
2
قراردادهای هوشمند
2 posts of the member's 18 posts (11.11%)
2
تجهیزات ماینینگ
1 posts of the member's 18 posts (5.56%)
1
خرید و فروش تجهیزات ماینینگ
1 posts of the member's 18 posts (5.56%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

خرید و فروش ایتریوم
2 posts of the board's 13 posts (15.38%)
15.38%
قراردادهای هوشمند
2 posts of the board's 13 posts (15.38%)
15.38%
خرید و فروش تجهیزات ماینینگ
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
تجهیزات ماینینگ
1 posts of the board's 16 posts (6.25%)
6.25%
ایتریوم چیست؟
3 posts of the board's 63 posts (4.76%)
4.76%
مسائل عمومی فروم
7 posts of the board's 193 posts (3.63%)
3.63%
ماینینگ ایتریوم
2 posts of the board's 62 posts (3.23%)
3.23%