آمار عمومی - BAHARNPCO

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
14 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
6 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 2 posts (33%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 4 posts (67%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

برنامه نویسی ایتریوم
3 posts of the member's 6 posts (50.00%)
3
مسائل عمومی فروم
2 posts of the member's 6 posts (33.33%)
2
اخبار ایتریوم
1 posts of the member's 6 posts (16.67%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

برنامه نویسی ایتریوم
3 posts of the board's 11 posts (27.27%)
27.27%
اخبار ایتریوم
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
مسائل عمومی فروم
2 posts of the board's 214 posts (0.93%)
0.93%