آمار عمومی - BAHARNPCO

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
40 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
10 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
10 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 2 posts (20%)
  12 pm
 • 3 posts (30%)
  1 pm
 • 1 posts (10%)
  2 pm
 • 4 posts (40%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

مسائل عمومی فروم
6 posts of the member's 10 posts (60.00%)
6
برنامه نویسی ایتریوم
3 posts of the member's 10 posts (30.00%)
3
اخبار ایتریوم
1 posts of the member's 10 posts (10.00%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

برنامه نویسی ایتریوم
3 posts of the board's 19 posts (15.79%)
15.79%
اخبار ایتریوم
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
مسائل عمومی فروم
6 posts of the board's 238 posts (2.52%)
2.52%