آمار عمومی - BAHARNPCO

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
10 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
4 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
4 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 0 posts (0%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 0 posts (0%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 2 posts (50%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 2 posts (50%)
  3 pm
 • 0 posts (0%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

برنامه نویسی ایتریوم
2 posts of the member's 4 posts (50.00%)
2
مسائل عمومی فروم
2 posts of the member's 4 posts (50.00%)
2

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

برنامه نویسی ایتریوم
2 posts of the board's 9 posts (22.22%)
22.22%
مسائل عمومی فروم
2 posts of the board's 195 posts (1.03%)
1.03%